top of page
0f619d_a02e6bd7a0434cac82666b97ba65cb30-

Hvordan får mit barn plads i Ålsgårde Børnehave ?

 

Opskrivning til venteliste i Ålsgårde Børnehave:

I Ålsgårde Børnehave kan vi optage 42 børn i alderen 2½ til 6 år.

Børn på 2½ år optager vi kun, hvis vi har mange ledige pladser i børnehaven. Ellers bliver barnet visiteret til en plads fra ca. 3 års alderen.

Prisen pr.1/1-24 er 2425 kr. pr. måned - også juli måned.

Får man tilbudt plads i Ålsgårde Børnehave, betaler man 500 kr. i administrationsgebyr ved accept af plads.

Dvs. at har man sagt ja til en plads, gælder det, at pladsen først er barnets, når man har indbetalt 500 kr. på konto 5050 - 0001527175.

Beløbet skal forefalde indenfor fem hverdage fra barnet tilbydes plads.

Det er L.D.D: (Landsorganisationen Danske Daginstitutioner) der varetager vores forældreindbetalinger. Samtidig med den første måneds betaling opkræves et depositum svarende til en måneds betaling. Dette beløb udlignes ved, at man ikke betaler for den sidste måned barnet går her.

Skulle man mod forventning fravælge pladsen efter bindende tilsagn og ja tak til plads i Ålsgårde Børnehave, refunderes dette depositum ikke.

Forældrebetalingen opkræves den første gang på girokort, som herefter kan tilmeldes PBS.

Opskrivning til Ålsgårde Børnehaves venteliste sker ved fremsendelse af et udfyldt ansøgningsskema til institutionen. Når vi har modtaget jeres ansøgningsskema, vil I modtage en mail fra os.

I finder skemaet ved at klikke på linket herunder og sender det udfyldt til: aabh3140@gmail.com

 

VENTELISTE

 

(Bemærk: Nyere Word-versioner åbner skemaet i BESKYTTET VISNING. Klik Aktiver redigering øverst for at udfylde skemaet).

 

Sådan behandler vi din ansøgning:


Ledelsen ​af Ålsgårde Børnehave varetager administrationen af ventelisten og indskrivningen.


Ventelisten er åben for alle børn - herunder også børn med særlige behov.
Opskrivningen til ventelisten bliver indført i nummereret orden efter tidspunktet for modtagelsen af ansøgningen.


Opskrivning til ventelisten kan tidligst ske ved registrering af barnets fødsel.


Det er gratis og ikke bindende at blive opskrevet på ventelisten, men forældre opfordres til at meddele institutionen, hvis de ikke længere har behov for en plads.


Visitering af børn fra ventelisten foregår ud fra opskrivningsdato, alder, søskendehensyn og øvrige hensyn, der sikre en hensigtsmæssig sammensætning af børnegrupperne.


For børn på ventelisten, hvis behovsdato matcher tidspunkt for de ledige pladser - og i øvrigt opfylder ovennævnte hensyn, prioriteres ansøgningerne efter følgende prioteringer:

- søskende til indmeldte børn.

- søskende til tidligere børn i Ålsgårde Børnehave.

- anden tilknytning til Ålsgårde Børnehave.

- andre børn.

Er barnet bosat i en anden kommune end Helsingør Kommune, kan børnehaven kræve en højere forældrebetaling, hvis det kommunale tilskud fra hjemmekommunen er lavere end det tilskud børnehaven modtager for et tilsvarende barn i Helsingør Kommune. Den forhøjede forældrebetaling udgør forskellen mellem det kommunale tilskud og taksten for tilskud i Helsingør Kommune. Modtager børnehaven et højere ordinært tilskud fra hjemmekommunen foretages der ingen regulering af forældrebetalingen.

Forældrebetalingen kan fastsættes til et mindre beløb, hvis børnehaven modtager et højere kommunalt tilskud som følge af, at barnet er tildelt en friplads eller får søskenderabat.

Yderlige spørgsmål kan rettes til børnehaven på: aabh3140@gmail.com /  telefon: 22 78 34 34.


Ved udmeldelse af børnehaven gælder, at der er to måneders opsigelsesfrist.

Deltidsplads i forbindelse med barsels- eller forældreorlov

Hvis du afholder orlov efter reglerne i barselsloven, har du ret til en deltidsplads på 30 timer mod en reduceret betaling. Du kan tidligst få en deltidsplads 4 uger før forventet fødsel. Ordningen gælder børn i alderen mellem 26 uger og til skolestart.
Børn kan være på deltidsplads i alle dagtilbud – både kommunale, selvejende og private dagtilbud. Hvis dit barn allerede går i dagtilbud, vil dit barn bibeholde pladsen i det nuværende dagtilbud.

Hvordan fungerer en deltidsplads i forbindelse med barsel?

Med en deltidsplads i forbindelse med barsel er pasningstiden nedsat til 30 timer om ugen mod en reduceret forældrebetaling.

Pasning i Ålsgårde Børnehave kan foregå i et fast, dagligt tidsrum - altså samme tid barnet møder og hentes hver dag - dette aftales internt mellem forældre og personalet i institutionen.

Holder barnet en fridag i løbet af ugen, giver det ikke mulighed for, at barnet kan komme flere timer på andre dage, medmindre barnet har en fast, ugentlig fridag.

Misligholdes aftalen, f.eks. at barnet er længere tid i institutionen end aftalt, kan Ålsgårde Børnehave ophæve kontrakten omkring deltidsplads.

Deltidsplads i en anden kommune og deltidsplads i privat institution skal påbegyndes den første i en måned og ophøre den sidste hverdag i den måned hvor forældrenes ret til fravær udløber.

Ansøgning om deltidsplads

Du kan tidligst ansøge 3 måneder inden opstart af deltidspladsen.

Private dagtilbud:

Din ansøgning om deltidsplads i private dagtilbud og dagtilbud uden for kommunen skal indgives til Pladsanvisningen senest to måneder før den ansøgte periodes start. Perioden hvor der ønskes deltidsplads skal altid starte den første i en måned og slutte den sidste i en måned.

Din ansøgning skal bl.a. indeholde den ønskede periode for deltidspladsen, samt dokumentation for, at en af forældrene er på barsel i perioden. Som dokumentation skal der altid fremsendes kopi af vandrejournal med terminsdato eller fødselsattest. Er der indgået aftale om barsel med arbejdsgiveren eller jobcenter, skal kopi af denne ligeledes fremsendes (der vil typisk være indgået aftale senest 8 uger efter fødslen).

Ansøgningsskema - barn/børn indmeldt i privat institution

Hvornår har I ret til en deltidsplads?

Så længe, en forælder er på barsel eller har forældreorlov efter barselsloven, har I ret til deltidspladser til jeres børn i dagtilbud for børn mellem 26 uger og til skolestart. I kan derfor skiftes til at have barsel/forældreorlov under den ansøgte periode med deltidsplads.I kan have op til 5 uger, hvor barslen er afbrudt uden at miste retten til en deltidsplads. Forældre, som genoptager arbejdet delvist, vil fortsat have ret til en deltidsplads.

Opsigelse før tid af deltidsplads i forbindelse med barsel

I kan vælge at jeres barns plads, skal overgå til en fuldtidsplads før udløb af den ansøgte periode for deltidspladsen i forbindelse med barsel. I skal henvende jer til Pladsanvisningen hvis I ønsker at afbryde ordningen.

Har dit barn deltidsplads i en anden kommune eller i en privat institution er det et krav at du skal oplyse opholdskommunen om afbrydelse eller ophør af deltidspladsen senest 2 måneder før ændringen træder i kraft. 

 

​ 

bottom of page